EIRO

آزمون رضامندی زناشویی اسلامی ( به همراه شیوه ی نمره گذاری )

پرسشنامه رضامندی همسران افروز (فرم کوتاه) به همراه اصل مقاله …

در هر گویه، محتوایی مربوط به رضامندی زناشویی ارائه شده است. … هر چه فرد در این آزمون نمره ی بیشتری بگیرد، نشان دهنده ی رضامندی زناشویی بالاتر است. … منبع: دارد (به شیوه APA) … پرسشنامه استاندارد رضامندی زناشویی اسلامی، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد.

73 The Effect of Solution-focused ﻣﺪار ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﺣﻞ راه ة …

آزﻣـﻮن. ـ. ﭘﺲ. آ. زﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و. ﮔﻮاه. ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن. 20. ﺗﺎ. 40. ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ …. درﻣـﺎﻧﮕﺮان اﺳـﺖ (. اﺳـﻼﻣﻲ. ،. ).1383. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ. ﺗﻮاﻧﺎ. ﻳﻲ. آن در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ. ﻲ. ﺑـﺎ ﺗﻐ. ﻴﻴـ …. ﺷـﻴﻮه. ﻫـﺎ. ي. ﺗﻨﺎﻗﻀ. ﻲ. ، ﺗﺠﻮ. ﻳ. ﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ و آزﻣﺎ. ﻳ. ﺶ. ﻫـ. ﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺨﺘ. ﻲ. ﻛﺎرﺳـﺎز. ﺑﺎﺷﺪ،. 13 …. ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎده. ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜـﺮت. 7. درﺟﻪ. اي ﻧﻤﺮه. ﮔﺬار …

مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در …

حجم نمونه 400 نفر از زنان و مردان متأهل مناطق2، 8 و 15 شهر تهران که با استفاده از فرمول … یافتهها نشان داد که میزان رضایت از زندگی زناشویی با میزان عشق و علاقه، طول مدت … از دیگر یافته‌های این پژوهش در آزمون دو متغیره وجود رابطة معنادار میان طول مدت …. بررسی میزان رضایت زناشویی در ازدواج‌ها ی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ‌شهرکرد و …

ساخت و اعتباريابي مقياس رضامندي زناشويي اسلامي …

رضامندي زناشويي وضعيتي است كه در آن زن و شوهر از ازدواج با يكديگر و با هم ….. نمره‌گذاري پرسش‌ها به صورت 4، 3، 2، 1 و 0 است. …. براي بررسي اين نوع روايي، ضريب همبستگي ميان نمرة كل آزمون مزبور با نمرة كل پرسش‌نامه رضامندي زناشويي انريچ …. تركان، هاجر و ديگران، «بررسي اثر‌بخش گروه درماني به شيوه تحليل …

زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ رﺿﺎﻳﺖ راﺑﻄﻪ ي زوﺟﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ

راﺑﻄﻪ ي. رﺿﺎﻳﺖ. زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ. ﺑﺎ. ﺳﻼﻣﺖ روان. زوﺟﻴﻦ. ﻓﺨﺮي ﻃﻼﻳﻲ زاده. 1 … زوج ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ي. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و. از ﻧﻈﺮ. رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، رﺿﺎﻳﺖ. ﺟﻨﺴﻲ و … ﺑﺎ. ﻋﺪم ﻛـﺎرﻛﺮد ﺳـﺎﻟﻢ .1. دﭘﺎرﺗﻤﺎن روان ﺷﻨﺎﺳﻲ،. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ. اﻫﻮاز،. اﻫﻮاز، …. ﻧﻤـﺮه. ي. ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه. ي. رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﺳ .ﺖ. اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ … ي. آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪ.

مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین با همسرگزینی سنتی و …

نتیجه گیری: نحوه ی همسرگزینی با رضایت از زندگی زناشویی ارتباط دارد و افراد … آزمون نشان داد تفاوت معناداری در رضایت زناشویی در بین زوجین با همسرگزینی …. که آموزش‌های اسلامی خانواده باعث افزایش رضایت زناشویی در زوجین در شهر اصفهان گردید. …. روی نمرات ابعاد رضایت زناشویی در دو گروه همسر گزینی به شیوه ی سنتی وغیر …

مقایسه رضایت زناشویی و سلامت عمومی بین مبتلایان سرطانی …

ﻣﺠﻮز وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ …. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. (. Enrich. ) .ﺑﻮد. هداد. ﻫﺎي. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ﺗ. ﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ. ﯾﮏ. ﻃﺮﻓﻪ. و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، زﻧﺎن داراي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ، داراي ﻣﺸـﮑﻼت روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿـﺰ …. ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﺎﻟﺖ. ﺗﻬﻮع ﯾ. ﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ. داراي. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ،. رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ …. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آن ﺷـﯿﻮه ﻧﻤـﺮه ﮔـﺬاري ﻟﯿﮑـﺮت اﺳـﺖ ﮐـﻪ.

مقایسه رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس …

رضامندی زناشویی. در. افراد. مبتال. به. اختالل وسواس فکری. _. عملی و عادی. بود . روش … شده نیز با استفاده از آزمون. T ….. دهند . با استفاده از یک. روش نمره. گذاری ساده می. توان یک نمره. ی وسواس کلی. 28. … شیوه. ی. نمره. گذاری این پرسشنامه به روش لی. کرت است که به هر. گزینه از. 7. تا. 2 ….. Journal of Medical Sciences, Islamic Azad.

پیش بینی رضایت جنسی بر اساس تمایزیافتگی و …

1 M.A, Department of General Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran. 2 Associate …. آزمون آمار. ی. رگرس. ی. ون. چند گانه. با استفاده از نرم افزار. 27. SPSS. مورد تجز. هی …. هیجانی، سه شیوه متمایز معرفی شده است. برخی از …. نمره باال در این مقیاس منعکس کننده رضایت جنسی. است. … گذاری حذف شد.

رابطه صمیمیت زوجین با مثبت‌اندیشی و انعطاف‌پذیری …

tional sciences, Islamic Azad university, central Tehran branch, Tehran, Iran. … تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی … مشکل دار با افزایش رضایت زناشویی؛ صمیمیت، سازگاری و انعطاف پذیری آنان را افزایش. داد. … باگاروز ی صمیمیت را شــامل نُه بعد: صمیمیت عاطفی، روان شناختی عقالنی، …. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه،.

آزمون رضامندی زناشویی اسلامی ( به همراه شیوه ی نمره گذاری )

آزمون رضامندی زناشویی اسلامی ( به همراه شیوه ی نمره گذاری ). این پرسش نامه ، دارای پنجاه بعد و ده مولفه می باشد که میزان رضایت از زندگی زناشویی را می سنجد . مولفه های …

طالق ی متقاض ین زوج یی زناشو یت بر رضا ی زندگ ی ها آموزش …

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق … روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مداخله ای (طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی) … 4 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران. …. نمره گذاری شده است. ….. احترام به طرف مقابل، مخالفت نمودن به شیوه مناسب،.

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر تصویر بدنی و رضایت …

. پس. آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با استفاده از ….. شﻴوه نمره. گذاری به صورت. 1. گزینه. ای لﻴكرت از عدد. 6. برای گزینه کامال مخالفم تا.

بررسی ارتباط بین سبک های شوخ طبعی و حمایت اجتماعی با …

بررسی ارتباﻁ بين سبﻚ های شوﺥ طبﻌی و حمايت اجتماعی با رﺿايت جنسی در زنان … تﺄﺛير هشت هفته تمرين ترکيبی بر ميزان تﺼفيه ی گلومرولی و آمادگی جسمانی در …. بهبود کیفیت ارتباطی و زندگی زناشویی زنان سالمند با همسران آنها، کمک کنند. …. اما این شیوه نمره گذاری … 1 تا کامالً موافقم= 7 نمره گذاري می شود و چهار سبک شوخ طبعی.

اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار بر تعهد زناشویی و دلزدگی …

ی هیجان. مدار بر تعهد زناشویی و دلزدگی زناشویی. در زوجین نابارور انجام. شد. مواد و روش. ها: … آزمون. همراه با گروه. کنترل بود. جامعه آماری را زوج. های نابارور. مراجعه. کننده. به مراکز ….. نمره. گذاری می. شروند. شرایان ذکر است. که در این پرسشنامه نمره …… شیوه. های ادراک خود و همسر در رابطه را عیان می. سازند. ✓. کمک به تجربه.

استانداردهای زناشویی و اِسنادهای ارتباطی به‌عنوان پیش‌بین‌های …

Islamic Azad University, Ahvaz branch …. دهد که افراد با رضامندی زناشویی باال و …. شناختی که می. کوشد. اختالف. های زناشویی را تبيين کند،. اِسناد. ها. ی. ارتباطی. است …. آزمون. شد. : استانداردهای زناشویی )مرزهای شخصی، پيامد کنترل،. سرمایه. گذاری …. نمره. باال. در. زیرمقياس. سرمایه. گذاری. ابزاری و. عاطفی. نشان. دهنده. این است که.

213 The effectiveness of Emotionally-Focused couple …

Hosseinizand M, Shafiabadi A, Soudani M. Effectiveness of islamic couple therapy …

پیش بینی پذیری مؤلفه های رضایت زناشویی بر اساس مؤلفه …

این پژوهش با هدف بررسي رابطه ی مؤلفه های کمال گرایی )استاندارد های شخصی،. نظم و ترتيب، … انتقادگرایی والدین( با مؤلفه های رضایت زناشویی ) در یازده خرده مقياس موسوم به. رضایت … های با اهميت. حيات شخصيتی وی مطرح و به محک پژوهش و آزمون گذاشته شده است. ….. Frost, Marten, Lahart & Rosenblate,)نمره ی 1( نمره گذاری می شود ).

پرسشنامه تعهد زناشویی – مجله دین و سلامت

سابقه و اهداف: تعهد به این دلیل که با ارتباط بهتر، شادتر بودن و رفتار …. به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، نشان … مصلحی و احمدی در پژوهش خود نقش زندگی مذهبی در رضامندی زناشویی زوجین را بررسی نمودند. … اکثر سؤالات پرسشنامه به شکل مستقیم نمره گذاری میشود و تنها سؤالات 11، 12، …

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔ

ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﺳﺘﺎﺭﺍ. ، ﺁﺳﺘﺎﺭﺍ، … ﻭ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ. ﻫـﺎﻱ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﻣﺠـﺬﻭﺭ ﻛـﺎﻱ،. ﻣﻦ ﻭﻳﺘﻨﻲ، ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺪﻝ ﺧﻄﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. : ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ﻣﻌﻜﻮﺳ. ﻲ. ﺑﻴﻦ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺩﺭ. ﻣـﺎﻩ ﺁﺧـﺮ ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ. ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ … ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﺍﺯ.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر