EIRO

بررسی قرآن های خطی آستان قدس رضوی: قسمت بیست و ششم “قرآن شمس الدین عبدالله”

بررسی قرآن های خطی آستان قدس رضوی: قسمت بیست و ششم …

بررسی قرآن های خطی آستان قدس رضوی: قسمت بیست و ششم “قرآن شمس الدین عبدالله”. 7 بازدید فیلم و سریال در 16 ساعت …

بررسی قرآن های خطی آستان قدس رضوی: قسمت بیست و ششم …

بررسی قرآن های خطی آستان قدس رضوی: قسمت بیست و ششم “قرآن شمس الدین عبدالله”. 9 بازدید فیلم و سریال در 16 ساعت …

تأمّلی در سرلوح قرآنهای تذهیبشده عصر تیموری و قاجار چکیده

يزدانجو نيز در جلد ششم دانشنامه جهان اسالم)1388(،مدخل … در این کتاب منتخبی از نسخه های خطی نفیس محفوظ در موزه های مختلف را از … و حبیب الله عظمیی در مقاله ای تحت عنوان«بررسی ویژگی های آرایه ها و تذهیب مکتب. هرات در مصاحف قرآنی آستان قدس رضوی«)1394(در رابطه با ده اثر منتخب از آثار … اما تناسباتیکه خارج قسمت آنها اعداد.

بررسی قرآن های خطی آستان قدس رضوی: قسمت بیست و … – …

اهدای …

معرفی مركز اسناد آستان قدس رضوى1 – کتابخانه ملی

اسناد تاریخي و مطبوعات قدیمي یکي از گنجينه هاي ارزشمند سازمان كتابخانه ها، موزه ها و. مركز اسناد آستان قدس رضوي است كه سال ها در این مركز مورد بهره برداري اهل علم قرار … قدس و 180 هزار برگ مجموعه اسناد خانواده علم آغاز كرد به طوري كه بعد از شش سال …. كتابخانه، وقفنامه اي است مربوط به قرآن خطي كه واقف آن ابوالبركات علي بن حسين بوده.

بررسی قرآن های خطی آستان قدس رضوی: قسمت سی ام … – آریا …

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی. مشهد. گنجینه نفایس. قرآن خطی. جزوات 3013 و 3015. کاتب: کشواد بن املاس اصفهانی. استاد غلامی مقدم: کارشناس نسخه های خطی …

اصل مقاله – آینه پژوهش

دائرة المعارف استان قدس رضوی به مراتب دشوارتر از نگارش دائرة المعارف های … تحلیل و بررسی و گزارش مسائل و موضوعات مرتبط با انتسابش به علی بن موسی الرضا(ع) و آستان قدس …. در بعضی قسمت های حرم و بخشی از بدنه توحیدخانه و نمای …. بیست و ششم ، ش۳ و ۴، ۱۳۵۷ش. … بدین ترتیب، با جمع آوری قرآن های خطی و تعیین تاریخ.

13 – نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم

یکی از غرفه های بخش عترت نمایشگاه بیست و هفتم قرآن کریم، غرفه نهج البلاغه است … در غرفه بحرین تصویری از نسخه خطی نامه پیامبر (ص) به «منذر بن ساوی» حاکم بحرین عرضه شده است. … بخش عترت نمایشگاه قرآن کریم درباره قسمت های مختلف این بخش گفت: در بخش عترت … غلامعلی همچنین گفت: آستان قدس رضوی و آستان حضرت.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺧﻂّ ﻧﺴﺦ ﺭﻳﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻴﺦ – نگره

ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺴﺦ ﺭﻳﺤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ. ﻗﺮﺁﻥ ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻘﻌﻪ ﺷﻴﺦ ﺻﻔﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ١. ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ … ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ، ﺑﻪ …. ﺩﺭ ﺭﻳﺤﺎﻥ ﺷﺶ ﻧﻘﻄﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﻫﺸﺖ ﻧﻘﻄﻪ. ﺍﺳﺖ»(ﻫﻤﺎﻥ، … ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣. ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻳﺴﻨﻐﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻘﻖ، ﻣﺄﺧﺬ: ﻣﻮﺯﺓ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﻱ. ….. ﺍﺯ ﺟﺰﻭ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ، ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ، ﻫﻔﺪﻩ، ﺑﻴﺴﺖ ﻭﻳﮏ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ.

قرآن خطّی شامرۀ 10۶ به خط عبدالقادر حسینی شیرازی در موزۀ …

است که اوج شکوفایی این هرن را می توان در آن عهد مورد بررسی و مطالعه قرار داد. مطالعۀ. تاریخ این … قرآن خطّی شامرۀ 106 در موزۀ آستان قدس رضوی یکی از قرآن های نفیس و منحرصبه فرد قرن. دهم هجری است که …. از صفحات، قسمت هایی از نقوش در درون نقوش قلمدانی. محدود شده اند. … گل های شش پر گوناگون در رنگ های متفاوت نقش شده. است.) تصویر …

بررسی ویژگی‌های فنی- هنری و مضامین درهای چوبی دوره صفوی …

ﻣﺸﺒﻚ. ﻣﻮزه. آﺳﺘﺎن. ﻗﺪس. رﺿﻮي. ) اﺣﺪ. ﻧﮋاد. اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ. ∗. داﻧﺸﻴﺎر. داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﻨﺮ. اﺳﻼﻣﻲ. ﺗﺒﺮﻳﺰ … ﻫـﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﻮه اﺟﺮا، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﺗﻴﻤﻮري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. … ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻧﻘﻮش ﺻﻔﻮي، درﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ دوره ﺻﻔﻮي آﺳﺘﺎن ﻗﺪس، در. ﻫﻔﺖ ….. آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ و ﺻﻠﻮات ﺑﺮ. 14 …. ﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﺑﻪ دو ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺴـﺎوي اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻧﻘـﻮش ….. ﮔﻞ ﺷﺶ ﭘﺮ ﮔﺮد، ﮔﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﭘﺮ، ﮔﻞ اﺧﺘـﺮ و ﻏﻨﭽـﻪ اﻧـﺎري.

موزه مرکزی آستان قدس رضوی | مهم ترین موزه حرم امام رضا (ع)

استان خراسان رضوی، مشهد، حرم مطهر امام رضا، صحن کوثر …. نقد و بررسی کارناوال … موزه مرکزی آستان قدس یکی از مهم ترین موزه های معروف حرم رضوی است که در صحن … ضریح، منبر چوبی، تعدادی کتاب خطی و کاشی های هفت رنگ قاجاری اشاره کرد. … در این نمایشگاه جالب، عکس هایی بسیار قدیمی از قسمت های مختلف حرم به …

اردبیل – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جریان مدیترانه ای با ماهیت معتدل از غرب اردبیل که منشا مهم واصلی بارش های جوی تواما …. در قرن ششم قبل از میلاد زرتشت پیامبر بزرگ ایران ظهور کرد و بنا به روایت اوستا، … بررسی باستان شناسان بر روی ۱۲ قلعه و گورستان قدیمی اردبیل که قدمت آن‌ها به دوره … در آن زمان پس از کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانهٔ اردبیل قدیم‌ترین و …

پژوهشی بر کاربرد یک فرم تزیینی در کتیبه نگاری محراب …

طرح خطی … عالوه بر منابع اسنادی، عمدتاً مبتنی بر بررسی های میدانی …. وجود فرم تزئینی در حاشیه های محراب های سنگی، الف( قدمگاه فراشاه امام رضا)ع(/ موزه آستان قدس رضوی )مأخذ: …. است )تصویر 20(.

برچسب‌ها:, ,

فروشگاه مارکت سنتر