EIRO

بررسی وضعیت سبک‎های تعاملی معلمان ریاضی با دانش‎آموزان

بررسی وضعیت سبک‎های تعاملی معلمان ریاضی با دانش‎آموزان

به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رفتار تعاملی معلمان با شاگردان در … روش پژوهش، پیمایشی بود و کلیه دانشآموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان و معلمان … یافتهها نشان داد که درک دانش‎آموزان از سبک رفتاری غالب معلمان ریاضی در کلاس، …

بررسي وضعيت سبک هاي تعاملي معلمان رياضي با دانش آموزان

معلم، در تمام نظام هاي آموزشي، جنبه کليدي ايجاد محيط هاي آموزشي کارآمد است. لذا، بررسي رفتار معلمان در کلاس هاي درس و شناسايي درک دانش آموزان از نحوه …

فایل ورد بررسي وضعيت سبک هاي تعاملي معلمان رياضي با …

بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت سبک هاي تعاملي معلمان رياضي با دانش آموزان : سال انتشار : 1396 نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آموزش و …

بررسی وضعیت سبکهای تعاملی معلمان ریاضی با دانشآموزان …

Semantic Scholar extracted view of “بررسی وضعیت سبکهای تعاملی معلمان ریاضی با دانشآموزان” by ترانه عنایتی et al.

مقاله بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس درس معلمان …

… پژوهش، بررسی رابطه بین سبک مدیریت کلاس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان … تحصیلی دانش آموزان از نمرات نوبت اول درس ریاضی دانش آموزان استفاده شد . … نتایج نشان داد که بین سبک های مدیریت کلاس ملاخله گر، تعاملی و غیرمداخله گر …

ليست مقالات همايش – ISC

4, رابطه بین سبک های یادگیری و فراشناخت دانش آموزان_ مقاله شفاهی, بيشتر … 19, انتقال مفاهیم ریاضی با استفاده از ضرب¬المثل¬ها و ظرایف زبان پارسی_ … 31, تاثیر رسانه تعاملی بر اشتیاق تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش … 46, بررسی نقش معلمان در خلاقیّت دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان_ مقاله پوستری, بيشتر.

پرسشنامه رایگان –

بورجا …. پرسشنامه رایگان سبک زندگی دانشجویی با توجه به صاحب نظران دیدگاه اسلامی …. پرسشنامه رایگان سنجش گرایش به هنر از دیدگاه معلمان و دانشجویان …

ارتباط بین سبک‌های تعاملی معلمان با خودپنداری دانش آموزان …

تعاملات معلمان با دانش‌آموزان از مهم‌ترین عوامل در محیط یادگیری است که تأثیر به‌سزایی بر خودپنداری دانش‌آموزان دارد. بدین منظور هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین …

رابطۀ مدیریت کلاس معلمان با خودکارآمدی دانشآموزان مقطع ابتدایی

رابطۀ مديريت كالس معلمان با خودكارآمدي دانش. آموزان مقطع … حاضر، بررسي رابط. ة. مدیریت کالس معلما …. تدریس معلم بر رفتار، احساس، تفکر و یادگیریهاي دانش …. تعاملي در مدیریت کالس، بر ژایة ایت ایدة. اساسي ….. نیز عوامل گوناگو فرهنگي، وضعیت تربیتي، منزلت … نظري متکي بر سبکهاي مدیریتي برگرفته اا تئوریهاي مدیریت.

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

1267 بررسی رابطه سبک زندگی خانوادگی و قانون گرایی …

اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﻛﻞ. آﻣﻮزش. و. ﭘﺮورش. اﺳﺘﺎن. ﻴﮔ. ﻼن. ردﻳﻒ. ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ. 1. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي. داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 2. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ آن. 3.

نمایه کلیدواژه ها – فناوری آموزش

317] ….. درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک [دوره …

آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) – فهرست مقالات

۲۸ … یادگیری خود تنظیمی بر یادگیری درس ریاضی و اضطراب دانش‌آموزان دختر دوره‌ی اول متوسطه …

علوم تربیتی – نمایه کلیدواژه ها

دانش‌آموزان در جریان تدریس و …

پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس اساتید با …

پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس اساتید با یادگیری خودتنظیمی و … گر به سمت سبک تعاملی پیش می رود ) ، نمرات یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت …. در این مورد، کنترل اوضاع در کلاس درس بین معلم و دانش آموزان به اشتراک گذاشته می شود. … زمینه یادگیری خودانگیخته اند؛ اهداف تحصیلی واقع گرایانه ای برای خویش وضع می …

پایان نامه بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس با مهارت های …

… (1996) که عبارتند از: سبک مداخله گر، سبک غیر مداخله گر و سبک تعاملی. … هدف کلی ما در این تحقیق بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس معلمان با مهارتهای فرا … *بررسی میزان دانش ومهارت های فراشناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک اردبیل … جهت بهبود وضعیت موجود و گام برداشتن در راه هایی نو با بازدهی عملکرد بیشتر …

[WORD][علوم پایه] بررسی وضعیت سبک‎های تعاملی معلمان …

بررسی وضعیت سبک‎های تعاملی معلمان ریاضی با دانش‎آموزان 1 چکیده 1 مقدمه 2 روش 6 یافته ها 8 جدول 1: دیدگاه دانش آموزان در خصوص رفتار تعاملی …

طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش ترکیبی برای نظام آموزش عالی …

ابزار به‌کار گرفته شده برای مقایسه معلمان و دانش‌آموزان پرسشنامه محقق ساخته آگاهی و … امین‌خندقی محمود سعیدی‌رضوانی پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت برنامه درسی اجرا … برنامه درسی اجرا شده برنامه درسی ریاضی تدریس سیستم تعاملی فلندرز‌‌‌‌ 2017 08 … 14 53 بررسی رابطه سبک‌های یادگیری با تسلط ربع‌های مغزی دانش‌آموزان دختر و …

منتخب گزارش پژوهش در عمل( خلاصه اقدام پژوهی معلمان پژوهنده)

اي دانش آموزان در سبك زندگي اسالمي. 79 … ساز تعاملي …. نظمي از ديگر موارد گزارش. شده توسط معلم كالس. بود. و وضعيت. تحصيلي دانش … براي بررسي پرخاشگري دانش …… رياضي. /. دبير فرهنگ و هنر. دوره تحصيلي. : متوسطة. اول. محل پژوهش: استان همدان.

افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد …

بررسی نمودار درسی دانش آموزان در درس ریاضی سال قبل9ه) پرسشنامه:10پیشینه … وایتبرد تعاملی یا تخته هوشمند است که مسلما کمک بزرگی در زمینه آموزش به معلمان و دانش آموزان … و تشکیل جلسات دیدار با اولیاء و بررسی روش های تدریس و مشخص کردن وضعیت … سبک های یادگیری کلب (LSI) پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و …

بررسی مدیریت کلاس معلمان در مدارس به عنوان جزئی از برنامه …

بررسی مدیریت كالس معلمان در مدارس به عنوان جزئی از برنامه درسی پنهان و ارتباط آن … رفتن پایه تابلو اســترس ندارند، روابط دانش آموزان با هم و با معلم مبتنی بر صمیمیت اســت، معلم كمتر از … آن كه كودكان و نوجوانان هنوز وضع شان تثبیت نشده است ….. ﺷﻮد ﻣﺜﻼً در درس رﻳﺎﺿﻲ ﻫﻴﺠﻜﺪام …. عالی و یزدی، در اداره و مدیریت كالس به دو سبک تعاملی.

نمایه کلیدواژه ها – اندیشه های نوین تربیتی

26]; آموزش عالی بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها از دیدگاه …… نوشتاری معلم در کلاس درس بر خودکارآمدی و حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان دختر دوره …… ذهن آگاهی بررسی اثرات اصلی و تعاملی سبک‌های دفاعی و ذهن آگاهی بر پیشرفت …

اثربخشی سبک مدیریت دموکراسی قانون‌مدار کلاس درس بر …

با نظر به این مهم، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی سبک مدیریت دموکراسی قانون‌مدار … گروه کلاس درس می‌پذیرند که به ضوابط تعیین‌شده و مقررات وضع شده گردن نهند. … داد که معلمان و دانش‌آموزانی که در یک جوّ کلاسی دارای سبک‌های تعاملی به یادگیری و … رابطه‌ سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پنجم …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر