EIRO

شورای عالی سران قوا دائمی یا بدیل مجلس نیست

شورای هماهنگی سران قوا جایگزین مجلس نمی شود/ راه مذاکره …

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه راه مذاکره بسته نیست و امکان گفت وگو وجود دارد، گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هرگز نمی خواهد جایگزین مجلس شود و … در آن مجالس ندیدم؛ الا زمانی که مدرس در آن جا بود و یا مجالسی که ما ندیدیم». ….. دکتر لاریجانی افزود: در شورای عالی هماهنگی اقتصاد پیشنهاد داده شد تا …

بودجه ۹۹، مبتنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی – ایرنا

تلاشی که باید دید آیا به ثمر رسیده یا با چالش هایی مواجه است؟ … روزنامه اعتماد: در حالی که به فصل بودجه و بررسی سند دخل و خرج سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی … در این مقال مختصر اما بد نیست به چند نمونه از این موارد اشاره داشته باشیم. …. در سران قوا مصوب و چنانچه نیاز به وضع قوانین دائمی داشت در فرایندهای …

شورای عالی امنیت ملی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و … وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور … را که آن زمان در مجلس پنجم نایب رئیس ناطق نوری بود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت … مصلحت نظام به این معناست که وی دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی نیست.

مطهری:شورایعالی امنیت ملی،شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا …

علی مطهری در روزنامه ایران نوشت:مجلس شورای اسلامی در دوره های اخیر از … مطهری:شورایعالی امنیت ملی،شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا،مجمع تشخیص،شورای انقلاب فرهنگی و. … در حالی که اساساً سیاست‌های کلی نظام عین قانون اساسی یا متمم آن نیست …. +تصاویر · اعلام شرايط جدید تبديل محصولات ایران خودرو ویژه دی 98 …

۱۶ پرسش بی‌پاسخ از دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا – الف

تعداد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی چقدر است؟

جایگاه حقوقی و سیاسی «هیأت عالی حل اختلاف» – ديگران

از آن … خود از منظری دیگر به یک بگومگوی دائمی میان قوا تبدیل شده است. البته در این هم تردیدی نیست که در طول سه دهه‌ی گذشته بعضی از سران قوا عدم تمکین به قانون را …

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – شورای نگهبان

تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از …

در مورد شورای عالی امنیت ملی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور … می‌شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا … که آن زمان در مجلس پنجم نایب رئیس ناطق نوری بود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت … میان روحانی وجلیلی بر سر نحوه اداره مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده بود تقریباً همه را …

جدیدترین‌های «قوای سه گانه» | خبر فارسی

هیئت حل اختلاف قوای سه گانه دولت را در ارائه گزارش سالیانه به مجلس مخیر . … جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد. … و بودجه مجلس بابیان اینکه باید ابزاری داشته باشیم که نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس دائمی باشد،گفت: برخی از نمایندگان هنگامی که روی صندلی می نشینند خدا را هم بنده نیستند .

برچسب ها – شورای عالی – معاون اول رییس جمهور

دکتر جهانگیری در جلسه شورای عالی جوانان تاکید کرد: … مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه داشت وارد. … براي توليد داخلي تهديد نيستند/ بايد از ظرفيت مناطق آزاد به خصوص در شرايط تحريم استفاده شود/ رعايت ملاحظات … بياييم بخاطر ایران همه با هم باشیم/سران قوا درباره لوایح چهارگانه FATF هماهنگ هستند/ فرسایش سرمایه‌های …

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮراي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻣﺼﻮﺑﺎت و – شورای عالی …

ﺧﻮد. ﻣﻐﺎﯾﺮت. ﻧﺪاﺷﺘﻪ. ،ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﻮﺑﺎت. ﺷﻮراي. ﻋﺎﻟﯽ. اﻧﻘﻼب. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﻧﯿﺰ. از. اﯾﻦ. ﻗﺎﻋﺪه. ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ. ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. و. ﺑﺎﯾﺪ …… ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼ. ﻣﯽ …… ﻃﻮر داﺋﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ …… ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﺑﺮاي … ﮔﯿﺮي درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن وﺟﻮد و ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﻮرا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت آن ﺑﺎ. ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و. ﻧﻬﺎد …… دﻟﯿﻞ دوم ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه ﮐﻪ از …

قانون انتخابات مجلس شورای اسلمی – ILO

6 …. خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه.

افزایش قیمت بنزین؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا …

هدف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیدگی به بحران های اقتصادی با … رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی به طور مشترک … ندارد، رویه کاری مدون، مشخص و قابل دسترسی هم ندارد و معلوم نیست مصوبات آن طی … لحظه تصمیم گیری قابل اجراست اما در ابلاغ مصوبات برای اجرا دو روایت یا دو روش …

ﻪﺟ ﻢ وﺘﺎد و ﺪ – روزنامه رسمی

روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ـ ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ … ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ …. دﻫﯿﺎران ﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾـﻢ و ﻋﻼﻗـﻪ … ﯾﺎ ﺑﺤ. ﺚ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻮارض، ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮐـﻪ. ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺷـﻤﺎ ﻫﺴـﺘﻢ، ﺧﯿﻠـﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﻣـﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺷـﻬﺮداري دارﻧـﺪ، …. ﺳﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده .اﯾﻢ ….. ﻫﺎي داﺋﻤﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺷـﺪ ﮐﻤـﮏ …… ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳـﺮان ﻗـﻮا ﻃﺒـﻖ ﻓﺮﻣـﺎﯾﺶ رﻫﺒـﺮي ﻫﻤـﻪ ﺗﻤﮑـﯿﻦ و.

قانون‌گذاری به موازات مجلس/ 5 نکته دربارۀ توضیحات آقای …

چهارم این که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا» دایمی نیست و موقت است و به … به این بهانه می‌توان پرسید اگر قانون‌گذاری ذیل سیاست‌گذاری است مجلس بالاتر است یا شوراهای عالی؟ … لاریجانی: شورای هماهنگی سران قوا موقتی است/ برنامه‌ای برای …. (+عکس) اعلام شرايط جدید تبديل محصولات ایران خودرو ویژه دی 98 بلیط …

دولت همان بودجه سال قبل را کپی و به مجلس تقدیم کرد/ اعداد و …

دولت همان بودجه سال قبل را کپی و به مجلس تقدیم کرد/ اعداد و ارقام موجود در لایحه … بر خلاف نظر مجلس با افزایش قیمت بنزین در شورای سران قوا موافقت کرد … آنها محقق نمیشود و از همان ابتدا میگوید 13 یا 15 درصد بودجه را به دستگاه‌ها نخواهد داد. … البته بحث اصلا این نیست که این افراد چقدر درآمد دارند و به نظر من حتی اگر …

روایت کواکبیان از حضور شمخانی در مجلس – بهار نیوز

یکی طرح دو فوریتی است که قیمت‌ها به قبل از تصمیم گیری سران قوا بازگردد و … که به این زودی تحریم‌ها از بین نمی‌رود پس این شورا هم دائم می‌شود، اشکال این است که ما … نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص شورای عالی انقلاب … در برخی موارد گفته می‌شود که ما به عنوان مجلس در فلان استیضاح یا مورد قانونی …

ﮔﺎﻧﻪ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮاي ﺳﻪ اﯾ – مجله حقوقی …

ﺑﺪﯾﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ. ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺒﻠﻮر ﺑﺮداﺷﺖ. ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از. ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺶ از آن را ﻋﯿﺎن و آﺷﮑﺎر …. ﻧﻬﺎدﻫﺎي. ﻋﺎﻟﯽ. ﺻﻮرت. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد،. ﺗﻤﯿﯿﺰ. ﻣﺎﻫﯿﺖ. ﺳﯿﺎﺳﯽ. ﯾﺎ. ﻗﻀﺎﯾﯽ. ﺑﻪ. ﺳﻬﻮﻟﺖ. اﻣﮑﺎن. ﭘﺬﯾﺮ. ﻧﯿﺴﺖ …. ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮا، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن …. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺤﻼل، ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ. ….. اﻧﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮان ﻗﻮا …

جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسى جمهوري اسلامى ايران

قوه برتر يا قوه مؤسس نيز سخن به ميان آمده كه نهاد و ولايت فقيه در عين اين كه آن ها را نيز در بر مي گيرد, … اعمال مي شود كه البته كافي نيست و موجب بروز اختلافات و صف بندي قوا مي گردد و برخي از قوا از …. طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي, اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي …. به عبارت ديگر, رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور و در واقع

حذف ۴ صفر پول ملی ایران از همیشه جدی‌تر شد | ایران | DW | 06 …

بحث درباره اصلاح پول ملی ایران و حذف چند صفر تازه نیست؛ این بحث … فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «لایحه حذف چهار صفر از پول ملی … که سران سه قوه با تشکیل یک شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اوایل مهرماه … بر این اساس واحد پول ایران از ریال به تومان تبدیل خواهد شد و ۵۰۰ هزار ریال ۵۰ تومان می‌شود.

شورای عالی اصلاح‌طلبان دموکراتیک نیست/ازدولت …

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس گفت: من به چند دلیل، دیگر در جلسات … شورا دارند، سوم هم اینکه چرا یک سازوکار دموکراتیک بر شورای عالی حاکم نیست». …. به نظر می‌آید در همین موضوع ائتلاف یا عدم ائتلاف در انتخابات مجلس خیلی … ببینید الان در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هیچ‌کس رئیس دائم نیست بلکه هر …

پيشنهاد من اين است كه بايد از پارلمان به عنوان نماد … – روزنامه …

عضويت و حضور رييس مجلس در اين قبيل نهادها مثل شوراي عالي امنيت ملي و مجمع … كرده و مثلا اجازه تحقيق و تفحص مجلس از خود شوراي نگهبان يا مجلس خبرگان را نداده است. … وارد مي‌كند كه اين ايرادها به رويه‌هاي دايمي تبديل شده است؛ كمااينكه شوراي … كه به اين شورا مي‌گويند، شوراي هماهنگي «سران قوا» نه شوراي هماهنگي قوا.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر