EIRO

دوره تضمین در قراردادهای دولتی دکتر خلجی در شرکت دام – ویدیاب

دکتر خلجی در این دوره دو روزه که در آبان ۹۸ برگزار شد راجع به تضمین در قراردادهای دولتی تدریس کرد.برای سفارش تنظیم و نگارش انواع قراردادها به …

دوره تضمین در قراردادهای دولتی دکتر خلجی در شرکت دام – آپارات

دکتر خلجی در این دوره دو روزه که در آبان ۹۸ برگزار شد راجع به تضمین در قراردادهای دولتی تدریس کرد.برای سفارش تنظیم و نگارش انواع قراردادها به …

دوره تضمین در قراردادهای دولتی دکتر خلجی در شرکت دام – ویدجین

دکتر خلجی در این دوره دو روزه که در آبان ۹۸ برگزار شد راجع به تضمین در قراردادهای دولتی تدریس کرد.برای سفارش تنظیم و نگارش انواع قراردادها به …

مرکز پژوهشها – آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی را به شرح ذیل … مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول زیر

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمینی که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از … کارفرما به طرف قرارداد، کسر و در دوره مقرر تعیین شده در قرارداد در حساب سپرده کارفرما.
فروشگاه مارکت سنتر